சாணக்கியன் நாவல் இரு பாகங்களாக வெளியாகியுள்ளது! ....

Wednesday, February 13, 2008

படித்ததில் பிடித்தது - The Most Beautiful Flowerகண்கள் இருக்கிறது என்பதால் நம் பார்வையும் சரியாக இருக்கிறது என்று அர்த்தமில்லை. கண்ணிருந்தும் குருடராய் நாம் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கும் கணங்கள் எத்தனை என்பது கணக்கெடுக்க முடியாத எண்ணிக்கையே. அதைச் சுட்டிக் காட்டும் விதமாக ஒரு அழகான சிறு சம்பவத்தை கவிதையாக பெயர் தெரியாத ஒருவர் எழுதியிருந்ததை சமீபத்தில் படித்தேன். படித்து முடித்த போது மனம் நெகிழ்ந்து போயிற்று. மிகப் பெரிய பாடம் ஒன்றை இதய பூர்வமாகவும் அறிவு பூர்வமாகவும் உணர முடிந்தது. நீங்களும் படித்து ரசித்துப் பயன் அடையுங்களேன்.

- என்.கணேசன்The Most Beautiful Flower

The park bench was deserted
as I sat down to read
Beneath the long, straggly branches
of an old willow tree.


Disillusioned by life
with good reason to frown,
For the world was intent
on dragging me down.


And if that weren't enough
to ruin my day,
A young boy out of breath
approached me, all tired from play.


He stood right before me
with his head tilted down
And said with great excitement,
"Look what I found!"


In his hand was a flower,
and what a pitiful sight,
With its petals all worn -
too little rain, too little light.


Wanting him to take his dead flower
and go off to play,
I faked a small smile
and then shifted away.


But instead of retreating
he sat next to my side
And placed the flower to his nose
and declared with surprise,


"It sure smells pretty
and it's beautiful, too.
That's why I picked it;
here - it's for you."


The weed before me
was dying or dead,
Not vibrant of colors,
orange, yellow or red.


But I knew I must take it,
or he might never leave.
So I reached for the flower, and replied,
"Just what I need."


But instead of him placing
the flower in my hand,
He held it mid-air
without reason or plan.


It was then that I noticed
for the very first time
That weed-toting boy could not see;
he was blind.


I heard my voice quiver,
tears shone like the sun
As I thanked him for picking
the very best one.


"You're welcome," he smiled,
and then ran off to play,
Unaware of the impact
he'd had on my day.


I sat there and wondered
how he managed to see
A self-pitying woman
beneath an old willow tree.


How did he know of
my self-indulged plight?
Perhaps from his heart,
....blessed with true sight.


Through the eyes of a blind child,
at last I could see
The problem was not with the world;
the problem was me.


And for all of those times
I myself had been blind,
I vowed to see the beauty in life,
and appreciate every second that's mine.


Then I held that wilted flower
up to my nose
And breathed in the fragrance
of a beautiful rose


And smiled as I watched that young boy,
another weed in his hand
About to change the life
of an unsuspecting old man.

-Author unknown

1 comment: