என் நூல்களை வாங்க பதிப்பாளரை 9600123146 எண்ணிலோ blackholemedia@gmail.com மின்னஞ்சலிலோ தொடர்பு கொள்ளுங்கள் ....

Tuesday, January 29, 2008

படித்ததில் பிடித்தது - The Power of an idea

நம் வாழ்க்கையை சில idea முற்றிலுமாக மாற்றி நம்மை இது வரை எண்ணிப் பார்த்திராத உயரங்களுக்கு கொண்டு செல்லாம், வாழ்க்கையை ஒரு அழகான பலிக்கும் கனவாக ஆக்கலாம். அல்லது idea (I don't even attempt) நான் முயலக் கூட இல்லை - என்ற சோகமான பிரகடனமாகக் கூட இருக்கலாம். இதற்கெல்லாம் காரணம் முன் கூட்டியே தீர்மானிக்கப்பட்ட விதி அல்ல, நாமாகத் தேர்ந்தெடுக்கும் வழிமுறைகளே என்று சொல்லும் இந்தப் பதிவு என்னை மிகவும் கவர்ந்தது. வாழ்க்கை நாம் வெளிப்படுத்தும் இனிமையான சங்கீதமாக இருக்கலாம், இல்லையேல் சங்கீதம் நம் உள்ளிருக்க அதை வெளிக் கொணராமலேயே நாம் இறந்தும் போகலாம். முயலாமலேயே இருப்பது தான் மிகப் பெரிய குற்றம் என்று அழகாகச் சொல்லும் இந்த வாசகங்களை நீங்களும் படித்துப் பாருங்களேன்.

The Power of an Idea

Anyone (yep, you too) can take an idea, build some momentum, overcome a few challenges, deal with the obligatory crap that life dishes out and create something amazing and at the same time re-invent themselves.

Read this and remember it:

"Who we are, how we are and what our life becomes, is not pre-determined; it's a choice."

Fate, schmate.
Destiny, schmestiny.
Both the refuge of the weak.

For some people, an idea is the beginning of something amazing; a life-changing, paradigm-shifting wild ride of fun, learning, adapting, skill development and personal growth. A catalyst for positive change; for the life and the reality we really desire.

And for others the word 'idea' is an acronym for I Don't Even Attempt.

For many, that's exactly what it is.
Their ideas stay just that; thoughts, possibilities, concepts, theories.
Often great ideas.

Pity they do nothing with them.
Plenty of potential.
No action.

In theory, they are creative and brilliant.
But practically, they're paralysed.
In their head, they're amazing.
Out here in the world, not so much.

Call it analysis paralysis.
Fear.
Laziness.
Apathy.
Procrastination.
Stupidity perhaps..
We do nothing with our great ideas for a bunch of reasons but ultimately it's a waste of our potential and sadly sometimes, a waste of a life.

We are the kings (and queens) of... 'almost' and 'soon' and 'now-is-not-the-right-time'.
We tell ourselves it's about timing.
It's not a timing thing; it's a you and me thing.
You know that.

When we deny our creativity and our potential, a little bit of us dies; emotionally, psychologically, creatively.

And when we do it for long enough, we build a prison for ourselves.
Living somewhere we don't want to (I'm not talking about a house or a location here).

But then again, we don't really live.. we exist.
We 'get by'.
We go through the motions.
We're champions at simulating productivity while simultaneously doing nothing.
We're experts at wasting great ideas.
At 'nearly' doing stuff.
Dying a little bit each day.

Rather than taking our life by the scruff of the neck and shaking the crap out of it... we meekly hope that somehow we will succeed.
Fall on our feet perhaps.
Get lucky.
We consistently do nothing with our ideas.
Daily we waste time and talent.
We slowly and methodically kill our creative selves by consistently doing nothing with our ideas.

We start to lose hope.
We become pessimistic and cynical.
What an unnecessary and unfulfilling way to live a life.
We constantly think about our life, our relationships, our body, our finances, our spiritual selves, our career. We have great ideas and create amazing scenarios and outcomes in our head... but sadly, it ends there.

So......
We're here on this big blue ball for eighty years or so, I figure we may as well take that mind, that potential and those ideas of ours out for a spin and see what we can do.
There's an idea!
Take them out of the garage (take action on those ideas), get 'em out on the freeway (create some momentum) and see what they can do (turn your idea into a thing).

Yes, it's scary... you'll cope.
Yes, you might look silly or scrape your knees every now and then... so?
Yes, it might be uncomfortable or even painful at times... welcome to life.
No, not every body will be happy for you or support you... big deal.
And yes sometimes in 'that moment' you'll doubt, regret and stress...
But the rewards over the long-term are amazing.

Personally I'd rather die trying than 'survive' an existence I hate.

As I've said before... sadly, some of us will die with our music still in us.

- Craig Harper

No comments:

Post a Comment